Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

De versie van deze algemene voorwaarden is 2019.1. Neem gerust contact op als je hier vragen over hebt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Van Buuren Process Simplicity B.V. te Driebergen-Rijsenburg, Kamer van Koophandel 63645300 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Van Buuren Process Simplicity B.V. alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

1. Offerte en aanvaarding

1.1. Van Buuren Process Simplicity B.V. stelt een offerte op waarin Van Buuren Process Simplicity B.V. aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Van Buuren Process Simplicity B.V. aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
1.2. In het algemeen omvatten de Diensten maken van maatwerksoftware, onderhoud van hardware en software, ondersteuning op locatie, configuratie en installatie van software, ondersteuning op afstand, leveren van maatwerksoftware, advisering, project begeleiding en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
1.3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Van Buuren Process Simplicity B.V. kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Van Buuren Process Simplicity B.V. daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
1.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Van Buuren Process Simplicity B.V.. Opdrachtgever dient op nader te melden wijze een elektronische handtekening te plaatsen voor akkoord.
1.5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Van Buuren Process Simplicity B.V. werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Van Buuren Process Simplicity B.V. verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
1.6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.
1.7. Van Buuren Process Simplicity B.V. zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.

2. Oplevering en aanvaarding

2.1. Van Buuren Process Simplicity B.V. zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
2.2.Opdrachtgever dient vervolgens binnen vijf werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
2.3.Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
2.4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Van Buuren Process Simplicity B.V. zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Van Buuren Process Simplicity B.V. doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom vijf werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
2.5. Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Van Buuren Process Simplicity B.V. gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Van Buuren Process Simplicity B.V. zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.
2.6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Van Buuren Process Simplicity B.V. gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
2.7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Van Buuren Process Simplicity B.V. het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

3. Levering van de Diensten

3.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Van Buuren Process Simplicity B.V. uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
3.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Buuren Process Simplicity B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Van Buuren Process Simplicity B.V. worden verstrekt.
3.3. Opdrachtgever zal Van Buuren Process Simplicity B.V. toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Van Buuren Process Simplicity B.V. redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
3.4. Van Buuren Process Simplicity B.V. garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Van Buuren Process Simplicity B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Van Buuren Process Simplicity B.V. is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
3.5. Van Buuren Process Simplicity B.V. is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
3.6. Tenzij anders overeengekomen is Van Buuren Process Simplicity B.V. geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Van Buuren Process Simplicity B.V. deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever. Bij als Dienst geleverde softwarelicenties is het afhankelijk van de leverancier of Van Buuren Process Simplicity B.V. de contractuele wederpartij van Opdrachtgever is of de leverancier. Van Buuren Process Simplicity B.V. zal hierover adequaat informeren.
3.7. Van Buuren Process Simplicity B.V. heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Van Buuren Process Simplicity B.V. niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
3.8. Van Buuren Process Simplicity B.V. zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

4. Bepalingen over onderhoud

4.1. Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande software conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten.
4.2. Van Buuren Process Simplicity B.V. zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates of foutherstelsoftware ('patches'). Van Buuren Process Simplicity B.V. is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.
4.3. Als onderdeel van het onderhoud zal Van Buuren Process Simplicity B.V. zich inspannen om fouten in de Werken en bijbehorende software te herstellen. Van Buuren Process Simplicity B.V. is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Van Buuren Process Simplicity B.V. hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.
4.4. Van Buuren Process Simplicity B.V. zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen toe te voegen aan de software. Van Buuren Process Simplicity B.V. is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.
4.5. Indien naar het oordeel van Van Buuren Process Simplicity B.V. een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Van Buuren Process Simplicity B.V. dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering en Van Buuren Process Simplicity B.V. deze doorvoert, geschiedt zulks op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Van Buuren Process Simplicity B.V..
4.6. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan door Van Buuren Process Simplicity B.V. geleverde resultaten wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Van Buuren Process Simplicity B.V. heeft gemeld en Van Buuren Process Simplicity B.V. deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Van Buuren Process Simplicity B.V. kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

5. Bepalingen over remote support

5.1.Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.
5.2. Van Buuren Process Simplicity B.V. zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.
5.3. Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal Van Buuren Process Simplicity B.V. in overleg treden met Opdrachtgever voor het zoeken naar een oplossing op locatie.

6. Ontwikkeling van werken

6.1. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), heeft Van Buuren Process Simplicity B.V., tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
6.2. Het is Van Buuren Process Simplicity B.V. toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Van Buuren Process Simplicity B.V. open source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die Van Buuren Process Simplicity B.V. maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Van Buuren Process Simplicity B.V. Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
6.3. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.
6.4. Van Buuren Process Simplicity B.V. geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet- courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.


7. Rechten van intellectuele eigendom

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken berusten uitsluitend bij Van Buuren Process Simplicity B.V. of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.
7.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
7.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt, tenzij dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of om fouten te herstellen.
7.4.Opdrachtgever heeft geen recht op een kopie van bronbestanden (zoals beeld-, website- of softwarebroncode) van geleverde Werken tenzij dit expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk is overeengekomen.
7.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen uit Werken die zij in licentie krijgt, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

8. Prijzen en betaling

8.1. Voor alle werkzaamheden zal Van Buuren Process Simplicity B.V. maandelijks factureren op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren, tenzij een andere betalingsafspraak is overeengekomen.
8.2. Van Buuren Process Simplicity B.V. zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
8.3. De betalingstermijn van facturen is veertien dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
8.4. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Van Buuren Process Simplicity B.V. te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Van Buuren Process Simplicity B.V. de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Van Buuren Process Simplicity B.V. blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is Van Buuren Process Simplicity B.V. in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te brengen.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. Eens per kalenderjaar is Van Buuren Process Simplicity B.V. gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Van Buuren Process Simplicity B.V. zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.


9. Geheimhouding

9.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
9.2. Van Buuren Process Simplicity B.V. zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Van Buuren Process Simplicity B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Van Buuren Process Simplicity B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
9.3. Van Buuren Process Simplicity B.V. mag de kennis die wij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voorzover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
9.4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Van Buuren Process Simplicity B.V. is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
10.2. Iedere aansprakelijkheid van Van Buuren Process Simplicity B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
10.3.In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Van Buuren Process Simplicity B.V. is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Van Buuren Process Simplicity B.V..
10.4. De aansprakelijkheid van Van Buuren Process Simplicity B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Van Buuren Process Simplicity B.V. direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Van Buuren Process Simplicity B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Van Buuren Process Simplicity B.V. in staat is adequaat te reageren.
10.5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Van Buuren Process Simplicity B.V. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Van Buuren Process Simplicity B.V. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

11. Duur en opzegging

11.1.De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen Van Buuren Process Simplicity B.V. geldend uurtarief.
11.2.Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Van Buuren Process Simplicity B.V. gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Van Buuren Process Simplicity B.V. is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
11.3.De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

12. Wijzigingen in overeenkomst

12.1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
12.2.Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Van Buuren Process Simplicity B.V. echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
12.3.Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Van Buuren Process Simplicity B.V. overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Van Buuren Process Simplicity B.V. zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Van Buuren Process Simplicity B.V. bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
12.4.Van Buuren Process Simplicity B.V. mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
12.5.Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen. Van Buuren Process Simplicity B.V. mag daarbij prijswijzigingen aan hem opgelegd door leveranciers te allen tijde doorbelasten aan Opdrachtgever. Op verzoek zal bewijs van de prijswijziging worden overlegd.

13. Slotbepalingen

13.1.Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Van Buuren Process Simplicity B.V. gevestigd is.
13.2.Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
13.3.Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
13.4.De door Van Buuren Process Simplicity B.V. ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
13.5.Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Van Buuren Process Simplicity B.V. steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Heb je vragen of Wil je meer weten?

Laat dan hieronder je gegevens en eventueel een bericht achter. Dan neem ik zo snel als mogelijk contact met je op. 

>